Monday, 21/06/2021 - 19:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nam Hồng - Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh
  • Lý do chọn đề tài :           Trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y Ho¸ häc, nhiÖm vô chÝnh cña gi¸o viªn lµ truyÒn thô kiÕn thøc c¬ b¶n cho häc sinh, rÌn luyÖn c¸c kü n¨ng, thao t¸c thùc hµnh thÝ nghiÖm, gióp häc sinh n¾m v÷ng ®­îc kiÕn thøc s¸ch gi¸o khoa. ...
Tài nguyên